Logo gemeentenieuwsonline.nl
Kastanjelaan Heteren
Kastanjelaan Heteren
Zaken Nieuws

CDA Overbetuwe heel tevreden met begroting 2018

  Zakelijk

OVERBETUWE - De gemeentebegroting 2018 is unaniem vastgesteld. De hele gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W. Onze wethouders Wijnte Hol en Jan van Baal namens het CDA hebben prima werk geleverd. 

Ook in 2018 wil de CDA fractie in onze gemeente verder investeren in leefbare dorpen en kernen. De volgende moties zijn nu op initiatief van de CDA fractie door de gemeenteraad aangenomen.

Kastanjelaan Heteren

De Kastanjelaan kan het visitekaart voor Heteren zijn. Heterense bewoners en dorpsraad overhandigden 3 oktober 2017 de gemeenteraad een plan voor een veilige en mooie Kastanjelaan. Op het raadsspreekuur van 3 oktober overhandigden Milanie Doornenbal (namens de bewoners van de Kastanjelaan) en Marinus van de Linde (namens Dorpsraad Heteren) het plan aan de gemeente. De CDA fractie wil dat het college aan de slag gaat met de fasering van dit plan en voor de kadernota 2019 met een concreet voorstel komt. En dat dat nu ook echt gaat gebeuren is een mooi resultaat voor Heteren!

Sociaal en duurzaam wonen in Overbetuwe

Afgelopen jaar heeft de raad de woonvisie vastgesteld. Daar zijn velen bij betrokken geweest en dat is een mooi resultaat. Maar dat wil niet zeggen dat we nu klaar zijn want we zien voldoende uitdagingen voor verbeteringen. In onze woonvisie is opgenomen dat er ruimte is voor kleinschalige wooninitiatieven. En dat er ook voldoende sociale huurwoningen nodig zijn. In een gesprek op 24 oktober jl constateerden we dat het aantal sociale huurwoningen een impuls nodig heeft. De CDA fractie wil met duidelijke afspraken en prestatieindicatoren zorgen dat er tempo wordt gemaakt. Wij zijn blij dat het college samen met partijen aan de slag gaat. Sociale huurwoningen zijn een verantwoordelijkheid van projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten. Alleen door het samen op te pakken komen we verder!! Mooi dat onze motie is aangenomen door de raad

Op weg naar Vitale Sportparken

De gemeenteraad heeft het college op initiatief van de CDA fractie de opdracht gegeven om voor maart 2018 echt werk te maken van een 'vitaal sportpark in Elst op De Pas waarbij met alle gebruikers wordt gekeken naar de behoefte in de toekomst. Voor Spero is er een accommodatie in ontwikkeling, HCOB is sterk gegroeid en Elistha heeft ook kunstgras. Met het aangenomen amendement willen we verder kijken en inzetten op echte samenwerking. Het College heeft al gronden aangekocht om oa de bereikbaarheid te verbeteren en het parkeerprobleem op te lossen. En mogelijk ook om extra velden te gebruiken. Spero heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven ook mogelijkheden te zien om de bestaande velden anders in te zetten. Het is nu de kans om ook door te pakken met alle partijen. De verenigingen zijn daarbij ook zelf aan zet en de gemeente helpt mee. Er is 5 ton gereserveerd maar die middelen worden pas vrijgemaakt als er echt een goed plan ligt.

Ook voor andere sportparken willen wij dat er actie wordt ondernomen op de thema's sport, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Onze motie vitale sportparken Overbetuwe breed is ook aangenomen. De inbreng van Excelsior Zetten en SVHA uit Herveld en andere verenigingen is hierbij meegenomen.

Wanmolen in Zetten

Ook in Zetten is het echt tijd voor duidelijkheid! De CDA motie roept het college aan de slag te gaan met 3 scenario's die zijn ontwikkeld en nog voor maart 2018 met een plan te komen. Er moet namelijk echt iets gebeuren met de Wanmolen. Het gebouw dateert uit het jaar 1979 (is dus ruim 38 jaar oud). De gemeente wacht al een tijdje op de visie van de inwoners. Zicht op Zetten is een (initiatief) groep van inwoners uit Zetten uit diverse geledingen (Middenstand, Verenigingen, Woningbouwvereniging, Dorpsraad, Huisartsenpraktijk) die al medio 2013 bij elkaar is gekomen om te werken aan een visie over de toekomst van Zetten / Hemmen. Ook voor  de Wanmolen zelf is er een werkgroep. De aankoop van het biebdeel van de Wanmolen is een goede stap geweest. De CDA fractie constateert dat er in Zetten nu ook doorgepakt moet worden. Met de motie Wanmolen geven wij de richting aan die in samenspraak met partijen nu concreet kan worden opgepakt. Aan de slag dus!

Peuterspeelzalen

De CDA fractie vindt het belangrijk dat er ook de komende jaren veel aandacht is voor het sociaal domein. Met extra aandacht voor jeugd en minima. Prima dat er vanaf 2017 weer extra geld wordt uitgetrokken (250K) voor de minima. Met de motie Peuterspeelzalen vragen wij in het verlengde van een eerder aangenomen amendement om een jaarlijkse begrotingstekort in goed overleg op te lossen en de raad actief te blijven informeren over het overleg met Stichting Peutercentra Overbetuwe. Ook in de wetgeving gaat het een en ander veranderen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaakwerk) en Innovatie en kwaliteit kinderopvang. Weer een belangrijke stap gezet dus!

Namens de CDA fractie

Meer berichten