Logo gemeentenieuwsonline.nl

Jaarvergadering huurdersvereniging DHR

DRIEL - Donderdag 21 november houdt huurdersvereniging DHR (Driel-Heteren-Randwijk) wederom haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in De Cunerahof 1 in Driel.

Begonnen wordt om 20.00 uur met koffie en kennismaking. Huurders van Woningstichting Heteren die geen lid zijn van DHR zijn ook welkom! Zij kunnen ervaren wat Huurdersvereniging DHR doet en zich inschrijven. Toetredende leden hebben dit jaar nog geen stemrecht. We stemmen over aftreden en (her)benoeming van bestuursleden. Het lidmaatschap is gratis! Na het succesvolle onverwachte bezoek vorig jaar van de wethouder woonzaken, is er dit jaar voor gekozen een gastspreker uit te nodigen.

André Roelofs wordt per 1 januari herbenoemd als huurderscommissaris van de Raad van Commissarissen (RVC). "Op deze avond wil hij uw blik over de rol van de RVC verruimen. (Deze raad houdt in de gaten of het bestuur van Woningstichting Heteren zijn werk goed doet.) André is ook graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden!

Na de pauze zal het bestuur u informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze woonomgeving, leefbaarheid, het langer thuiswonen, nieuwbouw en dergelijke zoals deze binnenkort bij de ondertekening van de Prestatieafspraken 2020 voor de gemeente Overbetuwe worden vastgesteld. Natuurlijk geven we u de mogelijkheid hierop in te haken en kunnen er ook andere ‘woon’-kwesties worden besproken. Denk hierbij onder andere aan uw ‘huurders’-ervaringen in 2019. Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw komst, uw inbreng en wij hopen dat er een boeiende dialoog zal ontstaan", aldus meldt het bestuur van huurdersvereniging DHR.

Meer berichten